Tuoreimmat viestit

Sivuja: [1] 2 3 ... 10
1
Tiedotuksia / RKK:n Suomisport palvelun seloste henkilötietojen käsittelystä
« Uusin viesti kirjoittanut Petra Falin Keskiviikko 19.05.2021 21:30 »
Rovaniemen Käyttökoirat ry:llä on käytössään Suomisport Seurapalvelu. Ohessa seloste palvelun käyttöön liittyvistä henkilötietojen käsittelytoimista.

https://drive.google.com/file/d/1un4JubxEB5nX-oh8ftPMPbPjzObNOndC/view?usp=sharing
2
Tiedotuksia / RaKKi-areenan kulunvalvonnan rekisteri- ja tietosuojaseloste
« Uusin viesti kirjoittanut Petra Falin Lauantai 13.03.2021 18:02 »
Rakkiareenan kulunvalvonnan rekisteri- ja tietosuojaseloste 1.3.2021
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE kulunvalvonnasta

Rekisterin nimi
Rakkiareenan kulunvalvontarekisteri (Suopunki 2, 96440 Rovaniemi).

Rekisterinpitäjä
Rovaniemen Käyttökoirat ry

Tämän rekisterin vastaava yhteyshenkilö
Kimmo Suopajärvi
puh. 0442409477
email: Info.rkkry@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperusta
Rovaniemen Käyttökoirat ry tarjoaa RaKKi-areenalla harjoitustilaa jäsentensä ja yhdistykseen nähden ulkopuolisten henkilöiden käyttöön. Tilan käytön yhteydessä toteutetaan kulunvalvontaa tiloissa liikkuvista jäsenistä, sekä kerätään vierailijatiedot yhdistykseen nähden ulkopuolisilta kävijöiltä.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen (GDPR 6.1c).

Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja käsitellään RaKKi-areenassa vierailevista henkilöistä (yhdistyksen jäsenet ja ulkopuoliset).

Henkilöistä kerätään seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero ja rooli yhdistyksessä sekä kulkijan yksilöivä tunniste (PIN-koodi).

Säännönmukaiset tietolähteet
Rovaniemen Käyttökoirat ry:n harrastemaksun maksaneiden jäsenten tiedot tallennetaan kulunhallintajärjestelmään, ulkopuolisten vierailijoiden tiedot kerätään varausjärjestelmästä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään kulunvalvontajärjestelmään ovissa olevien lukijalaitteiden kautta. Älypuhelimensa ja saamansa PIN-koodin avulla henkilö voi avata ne ovet, joihin hänelle on määritelty kulkuoikeus. Kun ovi avataan PIN-koodilla, tallentuvat avaajan henkilötiedot (etunimi, sukunimi) kulunvalvontajärjestelmään.

Henkilötietojen vastaanottajat
Pääsy tietoihin on ainoastaan Rovaniemen Käyttökoirat ry:n valtuutetuilla henkilöillä.

Automatisoitu päätöksenteko
Ovet aukeavat hallissa kulkeville ennalta määriteltyjen kulkuoikeuksien mukaisesti käyttäjän saaman PIN-koodin avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Kulunvalvontajärjestelmän tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten. Poliisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys
Rekisterinpitäjä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Kulunvalvontatietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa, ja on vain Rovaniemen Käyttökoirat ry:n valtuutetuilla henkilöillä.

Tietojen säilytysaika ja sen määräytymiskriteerit
Henkilötietoja säilytetään kulunvalvontajärjestelmässä harrastekauden ajan.  Vierailijatietoja säilytetään 1 vuosi.

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää em. rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeudesta päättää rekisteriasioista vastaava henkilö.

Rekisteröidyllä on oikeus:
•   Tarkastusoikeus: henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä käsitelläänkö häntä koskevia tietoja sekä oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Rekisteröityä voidaan edellyttää toimittamaan pyyntöön liittyviä riittävän täsmällisiä yksityiskohtia, jotta pyydetyt tiedot voidaan toimittaa.
•   Oikeus oikaista tiedot: henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevat virheelliset tiedot ja täydentää puutteelliset tiedot.
•   Käsittelyn rajoittaminen: tietyissä tapauksissa henkilöllä voi olla oikeus edellyttää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
•   Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: henkilöllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ellei niiden käsittelyyn ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Valitusoikeus
Jos katsot, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu, ole yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi
3
Tiedotuksia / RaKKi-areenan tallentavan kameravalvonnan rekisteri-ja tietosuojaseloste
« Uusin viesti kirjoittanut Petra Falin Keskiviikko 24.02.2021 20:42 »
Rakkiareenan tallentavan kameravalvonnan rekisteri- ja tietosuojaseloste 24.2.2021
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE tallentavasta kameravalvonnasta

Rekisterin nimi
Rakkiareena (Suopunki 2, 96440 Rovaniemi).
Rekisterinpitäjä
Rakkiareena Oy
Järripeippo 2
96440 Rovaniemi
y-tunnus: 03161291-5

Tämän rekisterin vastaava yhteyshenkilö
Kimmo Suopajärvi
Rakkiareena Oy
puh. 0442409477
email: Info.rkkry@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperusta
Kameravalvonnalla kerättävien tietojen tarkoitus on:
- Alueella oleskelevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen
- Omaisuuden suojaaminen
- Toiminnan valvominen
- Turvallisuutta, omaisuutta tai toimintaa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Tallentava kameravalvontajärjestelmä vähentää rikollisuudesta aiheutuvaa pelkoa, ehkäisee ja paljastaa rikollisuutta, turvaa omaisuutta, tukee järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa sekä tuottaa todistusaineistoa mahdollisten tutkintapyyntöjen, rikosilmoitusten ja oikeuskäsittelyiden tueksi.

Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella olevista henkilöistä. Kuvan lisäksi tallennetaan tieto tallennusajankohdasta. Ääntä ei tallenneta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Valvontakameroiden välittämä digitaalinen kuvamateriaali.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten. Tallennealue ja -aika rajataan vain kyseisen tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin. Poliisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys
Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukitussa tilassa, johon pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Materiaalin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä. Tietojen käsittely vaatii tunnus/salasanayhdistelmän joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.

Tietoja säilytetään enintään 1 kk. Tallenneaika vaihtelee tallennetilan täyttymisen mukaan. Tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen määräajan loppua selvitettäväksi tulleen häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen, tapaturman tai turvallisuusasian käsittelyn loppuunsaattamiseksi.

Järjestelmä päivitetään säännöllisesti.

Tiedottaminen rekisteriin tallentamisesta
Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä Rovaniemen Käyttökoirat ry:n sisäisissä tiedotuskanavissa ja www-sivuilla (www.rkk.yhdistysavain.fi) sähköisessä muodossa. Tarvittaessa kysyjälle voidaan tulostaa paperiversio rekisteriselosteesta.

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää em. rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeudesta päättää kameravalvonnan rekisteriasioista vastaava henkilö.

Rekisteröidyllä on oikeus:
•   Tarkastusoikeus: henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä käsitelläänkö häntä koskevia tietoja sekä oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Rekisteröityä voidaan edellyttää toimittamaan pyyntöön liittyviä riittävän täsmällisiä yksityiskohtia, jotta pyydetyt tiedot voidaan toimittaa.
•   Oikeus oikaista tiedot: henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevat virheelliset tiedot ja täydentää puutteelliset tiedot.
•   Oikeus tulla unohdetuksi: mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poistamista kohtuullisessa ajassa.
•   Käsittelyn rajoittaminen: tietyissä tapauksissa henkilöllä voi olla oikeus edellyttää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
•   Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: henkilöllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ellei niiden käsittelyyn ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Valitusoikeus
Jos katsot, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu, ole yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi
4
Tiedotuksia / Perutaan noseworkin osalta 28.2 treenit ja 14.3 epikset
« Uusin viesti kirjoittanut Sanna Vinblad Sunnuntai 21.02.2021 20:10 »
Harmiksemme joudumme ilmoittamaan, että korona rajoitusten vuoksi perutaan
* 28.2 nosework treenipäivä
* 14.3. nosework epikset

Jatketaan sitten taas 28. 3 nosework treenien muodossa👍
Terveisin pk- ja nosework jaosto
5
Tiedotuksia / Täydennyshaku toko- ja rallytoko-ryhmiin 2021
« Uusin viesti kirjoittanut Tiia Hilli Maanantai 15.02.2021 17:16 »
Toko- ja rallytoko-ryhmissä on vielä tilaa koirakoille ja varakoirakoille. Järjestämme siis täydennyshaun ryhmiin. HOX! Joihinkin ryhmiin on vain varapaikkoja tarjolla.

Ole nopea ja täytä täydennyshakulomake viimeistään keskiviikkoon 24.2. mennessä!

Hakulomake: https://forms.gle/EAaiT1xeMWc6HoWC8
6
Tiedotuksia / JÄSENMAKSU VUONNA 2021
« Uusin viesti kirjoittanut Merja Kuntsi Keskiviikko 13.01.2021 18:33 »
Vuoden 2021 jäsenmaksut:

Vuosijäsen 30€
Nuorisojäsen 15€
Perhejäsen 15€

Uuden jäsenen liittymismaksu 20 €


Jäsenmaksu maksetaan Rovaniemen käyttökoirat ry:n tilille Danske Bank FI58 8000 1701 4145 43. Muista käyttää viitenroa 1009.
Jos maksaja on eri kuin jäsen, laita viestikenttään jäsenen nimi. Käyttäessäsi viestikenttää jätä viitenumero pois.

Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2021
7
Tiedotuksia / Vs: * Uusi pvm!* Agilityn epikset Rohkihallilla 27.12
« Uusin viesti kirjoittanut liisa ollila Lauantai 26.12.2020 17:52 »
Viime hetken tuomarinmuutos!! Tuomarina Sanna Vilkko!!!
8
Tiedotuksia / Vs: * Uusi pvm!* Agilityn epikset Rohkihallilla 27.12
« Uusin viesti kirjoittanut liisa ollila Perjantai 25.12.2020 18:46 »
Ennakkoilmoittautua voi lauantaihin klo 21 saakka. Ennakkoilmoittautuminen nopeuttaa järjestäjien työtä paikanpäällä ja saadaan tapahtuma alkamaan jouhevammin 😊
9
Tiedotuksia / 31.10.2020 Rally-toko kisat perutaan
« Uusin viesti kirjoittanut Päivi Ervast Perjantai 30.10.2020 16:49 »
Tuomarin päätöksellä ja viitaten Rovaniemen kaupungin tänään antaman suosituksen (Kaupungin suositus yli 12-vuotiaiden, sisällä tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämisestä) kisat valitettavasti perutaan. Laitamme myöhemmin tietoa siitä, miten paikkavarauksen/maksun voi siirtää myöhemmin järjestettäviin kisoihin  :( :(
10
Tiedotuksia / Vs: Agilityn epikset Rohkihallilla 15.11.
« Uusin viesti kirjoittanut liisa ollila Keskiviikko 14.10.2020 08:49 »
Hyvä mahdollisuus kerätä samalla talkoopisteitä! Ilmoitathan minulle jos pystyt auttelemaan paikan päällä! (tuomarinsihteeri, ajanotto, radan rakennukset, ilmopiste)
Sivuja: [1] 2 3 ... 10